Alle betrokken stakeholders in de haven van Antwerpen ondertekenden op 19 april een routeplan om de afhandeling van de containerbinnenvaart structureel te optimaliseren en verder uit te bouwen. Hiermee bevestigt de havengemeenschap niet alleen het eerder aangegane engagement maar worden er structurele en vooral werkbare oplossingen uitgewerkt voor de duurzame groei van zowel de containerbinnenvaart als van de haven van Antwerpen.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “De binnenvaart is een cruciale speler in zowel het economisch, duurzaam als mobiliteitsvriendelijk model dat de haven van Antwerpen nastreeft. Ik wil dan ook alle betrokken partijen bedanken voor hun volgehouden inzet, hun expertise en het uiteindelijke resultaat. Dit is een uitstekend en toekomstgericht plan waar de volledige haven- en binnenvaartgemeenschap wel bij vaart.”

Concrete invulling

De afspraken draaien om drie grote pijlers: meer gestructureerde planning en transparante samenwerking, bundeling van volumes en digitalisering. Het samenspel van al deze maatregelen moet de containerbinnenvaart in de haven van Antwerpen een nieuw elan geven en de beoogde efficiëntieverhoging voor alle ketenpartners realiseren.

Bundeling van volumes is belangrijk om de groei van de haven duurzamer te maken. Tijdens de proefperiode vanaf oktober wordt de minimum call size gezet op 30 containers per aanloop. Om de binnenvaart te helpen bij de conversie naar grotere calls, hebben de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen een tijdelijk en uitdovend pakket van operationele en financiële ondersteuningsmaatregelen voorzien.

Digitalisering en centralisatie van gegevens maakt een meer proactieve planning en opvolging mogelijk. NxtPort neemt hierin de leiding en zal enkele nieuwe digitale toepassingen invoeren en bouwen. Centraal hierbij staat het vroeger delen van informatie, waardoor alle partijen efficiëntiewinsten kunnen realiseren.

Aantal randvoorwaarden

Daarnaast worden op korte en middellange termijn nog een aantal randvoorwaarden onderzocht zoals het opvangen van de tekorten bij de havenarbeiders. Cepa levert hier extra inspanningen door o.m. havenarbeiders versneld op te leiden. Een andere focus is de ‘dedicated lichtercapaciteit’ op de maritieme terminals. Antwerp Gateway start hiervoor met een nieuwe aanbouw in de zomer 2018.

Informeren en engageren

Alle partijen hebben zich ook geëngageerd om hun eigen organisaties / bedrijven tijdig voor te bereiden op de geplande veranderingen. Dit vergt personeelsopleidingen, aanpassing van IT-systemen en een uitgebreide interne communicatie binnen de organisaties/bedrijven.
Om de stakeholders in het achterland eenduidig te informeren over de acties en de wijzigingen, zullen er op korte termijn drie regionale infosessies worden georganiseerd.