Antwerpen – Advocate Charlotte Lardenoit, nieuwe vennoot bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten, maakt zich zorgen over de uitholling van de fiscale procedureregels en het niet respecteren van fundamentele burgerrechten. 

Charlotte Lardenoit: “De tendens dat fiscale procedureregels meer en meer terzijde worden geschoven en burgerrechten worden ingeperkt, baart mij zorgen.”

Procedure staat steeds meer onder druk

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft een geduchte tegenpartij aan Lardenoit want voor Charlotte staat respect voor de wet centraal. Ze stelt echter vast dat de laatste jaren formele regels terzijde worden geschoven en er een grijze zone ontstaat.
“De procedure staat steeds meer onder druk. Omdat onze fiscale wetgeving vaak niet duidelijk is, moet de rechter beslissen. In 2003 oordeelde het Hof van Cassatie dat onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken alleen in uitzonderlijke omstandigheden moet worden geweerd, de zogenaamde Antigoon-rechtspraak. In 2015 bevestigde Cassatie dit ook voor fiscale zaken. Dat de overheid procedureregels mag schenden wordt nu in de fiscaliteit gedoogd. De rechter en de publieke opinie stappen alsmaar makkelijker over de formaliteit heen en zo worden onze burgerrechten ingeperkt.”

Iedereen heeft recht op verdediging

Het hoger belang dat Charlotte Lardenoit dagelijks in haar job motiveert, is het principe dat iedereen recht heeft op verdediging.
Zo zorgt de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 (gepubliceerd op 6 oktober 2017 in het Belgisch Staatsblad) ervoor dat in de toekomst nog meer Politiek Prominente Personen (PEP’s) en hun familieleden zullen ervaren dat hun burgerrechten worden aangetast, wanneer ze bijvoorbeeld bij banken of privébedrijven zoals World-Check van Thomson Reuters op een ‘zwarte lijst’ staan.
“Ieder van ons moet de mogelijkheid hebben om zichzelf tegen de overheid te verdedigen, en dit met gelijke wapens. Bewijzen die onrechtmatig zijn verkregen door bijvoorbeeld een schending van de privacy mogen niet dienen voor de heffing van belastingen. De opheffing van de privacy is goed voor anderen, tot je er zelf mee wordt geconfronteerd”, zegt Meester Lardenoit.

Het gerecht is te traag

Tot slot betreurt Charlotte Lardenoit dat het afdwingen van rechten tegenover de fiscus alsmaar moeilijker wordt door de traagheid van het gerechtelijk systeem, vooral in fiscale zaken. “Bedrijven kunnen hun zaak simpelweg niet uitprocederen. Het gerecht is te traag in vergelijking met de snelheid van het economisch verkeer. Een bedrijf kan geen vier jaar wachten vooraleer een zaak door een fiscale rechter wordt behandeld.”
Tuerlinckx Advocaten heeft de cultuur om met de fiscus zelf de problemen op te lossen. Charlotte Lardenoit: “Wij verkiezen een snelle, onderhandelde oplossing. Een dure en tijdrovende procedure is voor niemand goed. In 80 procent van onze zaken bereiken we een oplossing met de fiscus. Ons motto is dan ook: onderhandelen met de fiscus als het kan, procederen tegen de fiscus als het moet.”